Fúze, akvizice a prodej firem & metody oceňování podniku

Existuje mnoho důvodů, proč potřebujete znát hodnotu vašeho podniku. Např. uvažujete o koupi podniku, fúzi nebo přímý prodej. Potřebujete znát hodnotu pro účely daňové nebo úvěru či strategické plánování. Ať už je důvod jakýkoliv, vždy je dobré mít aktuální informace o hodnotě podniku.

Příliš vysoké ocenění může mít za následek, že podnik nebude poptáván a prodán. Podnik dostává nálepku rizikového (poškozeného) zboží a na trhu je nakonec podnik neprodejný. Pokud situace trvá dlouho, může to znamenat i snížení hodnoty podniku pod tržní cenu (negativní nálepka podniku). Je důležité stanovit správnou cenu a případně cenu včas korigovat.

Při příliš nízkém ocenění podniku dochází k nevyužití investičního potenciálu podniku a podnik je prodán tzv. podhodnocený.

Z výše uvedených důvodů je velmi důležité načasování ohodnocení. Naše postupy a metody jsou navrženy tak, aby vám poskytly skutečnou tržní hodnotu podniku, na které můžete založit potenciální prodejní cenu. Kvalitním oceněním společnosti odpovídajícími metodami  snížit potenciální riziko neprodejnosti nebo riziko ztráty z prodeje.

Tržní ocenění podniku vyžaduje více než jen analýzu loňského hospodaření (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát). Ocenění vyžaduje důkladnou analýzu oblasti činnosti a predikci budoucího výhledu průmyslu, ekonomiky a konkurenčních společností.

Existuje mnoho pomůcek k ohodnocení aktiv, která jsou důležitým faktorem v hodnotě podniku. Při zpracování ocenění různými odhadci se výsledné hodnoty mohou lišit i o 30 procent. Algoritmus výpočtu je právě často ovlivňován zkušenostmi pracovníku, zejména analytiků, poradců a odhadců.

Při oceňování podniku se nejčastěji používají kombinované ukazatele (majetkové a výnosové), které lze rozdělit do následujících kategorií podle vytyčeného cíle:

  • obchodní majetek, včetně účetní a tržní (prodejní) hodnoty, ...
  • historické příjmy, včetně dluhu platební schopnosti, kapitalizace příjmů nebo cash-flow, výnosnost dividend, ...
  • kombinované ukazatele aktiv a zisku,
  • poměrová (výnosová) metoda porovnání trhu pro podobné podniky, srovnatelného obratu, ...,
  • výnosová metoda (diskontní ukazatele) pro budoucí příjmy ovlivněné budoucími peněžními toky nebo výnosů,
  • kombinované (poměrové) ukazatele závazků a vlastního kapitálu,
  • další.

Vybrané metoda ocenění podniku bude odvislá na předmětu podnikání a nastavených standardů pro ohodnocení.

NĚKTERÉ METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

METODA OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ÚČETNÍ HODNOTOU je ocenění podniku na základě účetních knih podniku. Problém s účetní ocenění je, že účetní záznamy, nemusí přesně odrážet skutečnou hodnotu aktiv v ocenění podniku a už vůbec ne tržní hodnotu podniku.

KOMBINOVANÍ METODA OCEŇOVÁNÍ PODNIKU ÚČETNÍ HODNOTOU provádíme dvěma metodami podle upravených dat z výchozího účetní ocenění. Majetková účetní hodnota a ekonomická účetní hodnota (také známá jako účetní hodnota na trhu).

  • Účetní hodnota dlouhodobého hmotného ocenění podniku je odlišná od předešlé účetní hodnoty v tom, že z aktiv nehmotného majetku se odečtou některé položky, např. goodwill, patenty, kapitalizované zřizovací náklady a výdaje příštích období (finančních nákladů).
  • Ekonomická účetní hodnota oceňování podniku provádí převod účetní hodnoty aktiv na hodnotu tržní. Toto ocenění podniku umožňuje ocenění goodwillu, nemovitostí, zásob a ostatních aktiv v jejich tržní hodnotě.

METODA VÝNOSNOSTI (NÁVRATNOSTI) VLOŽENÉHO KAPITÁLU vychází z předem určené sazby kapitalizace podle míry návratnosti s vazbou na rizikovost investice (čím je rizikovější podnik, tím rychlejší a vyšší je vyžadována návratnost). Údaj o ziskovosti musí odrážet pravdivé údaje o podnikání z posledních let a aktuálního roku s porovnáním podobných investic.

METODA VÝNOSNOSTI ZALOŽENÁ NA ZISKOVOSTI určuje hodnotu podniku na základě současné hodnoty výkonů, očekávaných budoucích příjmů a diskontovaných požadované míry výnosnosti (míry zisku, např. výplaty dividend). Otázkou je, jak se spolehlivě dá predikovat zisk.

METODA DISKONTOVANÝCH PENĚŽNÍCH TOKŮ (VÝNOSOVÁ METODA) je metoda obchodního ocenění. Velmi často se pak používá k provedení ocenění podniku zřízeného za účelem splnění konkrétního projektu nebo zařazením do stávající struktury jiné společnosti, kde cash-flow je důležitější v současnosti vytvářený čistý zisk. Zpravidla existuje určitý časový rámec, ve kterém investor přeje, aby jeho investice vrátila. V diskontovaných peněžních tocích je současná hodnota závazků odečtena z hodnoty peněžních toků a hmotného majetku, který pak dotváří konečnou hodnotu podniku.